Algemene voorwaarden van THE ART ACADEMY ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08131674.

Privacy
The Art Academy hanteert een privacyregelement.
Bij inschrijving op een cursus verklaart u akkoord te zijn met onze voorwaarden, werkwijze en het privacyreglement.


Definities
Onder “opdrachtgever” wordt verstaan ieder die gebruik maakt van diensten en/ of een overeenkomst is aangegaan met The Art Academy. Met "partners" worden alle bedrijven bedoeld waarmee The Art Academy samenwerkt.  In de voorwaarde betekent “cursus” een gebeurtenis voor een selecte groep mensen.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en The Art Academy. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaand aan de cursus schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Programma
Alle besproken programma-onderdelen, programmatijden  en inhoud van de cursussen zijn indicatief en hiervan kan worden afgeweken. In geval van onvoorziene omstandigheden of wanneer The Art Academy te weinig aanmeldingen ontvangt kan een reservering ten alle tijden worden geannuleerd of in overleg met opdrachtgever worden veranderd. Bij annulering door The Art Academy wordt het reeds betaalde binnen 30 dagen gerestitueerd. Voor alle cursussen geldt een minimale deelname van 4 personen.

Opdrachtuitvoering en informatieverstrekking
Een offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan The Art Academy verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat er voor de opzet en uitvoering essentiële informatie aan The Art Academy heeft verstrekt. The Art Academy zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van de opdrachtgever, uitvoeren. The Art Academy kan wijzigingen aanbrengen in het cursusprogramma. Tijdens de uitvoering van cursus geeft de opdrachtgever geen opdrachten aan derden zonder toestemming of overleg met The Art Academy.
 De opdrachtgever is verplicht voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan The Art Academy te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de cursus. Degene die namens een ander een overeenkomst aangaat met The Art Academy is jegens The Art Academy hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. Alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden – afgezien van verstrekking aan onze partners bij wie het evenement zal plaatsvinden - niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. De minimumleeftijd van de deelnemers is in principe 18 jaar, bij deelname van minderjarigen, is de toestemming van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Overeenkomst
Alle aanbiedingen en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. The Art Academy is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd door het toesturen van de factuur aan de klant. The Art Academy heeft het recht inschrijvingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de inschrijving te verbinden. Indien de inschrijving niet door The Art Academy wordt geaccepteerd, krijgt de klant binnen tien werkdagen daarvan bericht.

Bezoekgegevens
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens tot personen kunnen worden herleid. Het gaat om het bijhouden van gegevens zoals de meest geraadpleegde pagina’s of producten, met het doel de inrichting van de site te optimaliseren. The Art Academy zal geen klantgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe op grond van dwingende Nederlandse wettelijke regels verplicht wordt door hiertoe bevoegde instanties.

Reserveren
Indien er wordt ingeschreven voor een cursus geldt dat betaling dient te gebeuren uiterlijk 3 dagen voor de start van de cursus, en dat de totale verschuldigde betaling in ieder geval uiterlijk drie dagen voor de start van de cursus door ons dient te zijn ontvangen. Alleen inschrijvingen via het boekingsformulier op de website worden in behandeling genomen.

Annuleringen en wijzigingen
Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend per brief of e-mail worden verwerkt.
Indien een inschrijving ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden er per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen:
A. Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip dat het programma zou moeten aanvang, wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
B. Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip 15% van het totaalbedrag
C. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip 30% van het totaalbedrag.
D. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip 75% van het totaalbedrag.
E. Bij annulering binnen 7 dagen voor bedoeld tijdstip 100% van het totaalbedrag.

Wet koop op afstand
Conform het gestelde in artikel 46 i lid 3 Burgerlijk Wetboek, is de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op onze dienstverlening.

Prijzen en kosten
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. (belasting toegevoegde waarde), tenzij anders vermeld.
Prijsopgaven worden gedaan op basis van de huidige prijzen op het tijdstip van de offerteaanvraag. Uitjes in Holland behoudt zich het recht voor om plotselinge prijsstijgingen van derden door te berekenen aan de opdrachtgever.

Betalingen
Wanneer er door The Art Academy geen betaling is ontvangen binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
De opdrachtgever is vanaf dat moment de wettelijke rente aan The Art Academy verschuldigd. Bovendien is The Art Academy op dat moment gerechtigd verdere deelname van de cursist te weigeren. Eventuele aanvullende of vervangende kosten ter annulering van de cursus zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Alle gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat, die The Art Academy maakt als gevolg van het niet-nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, komen met een minimum van 15% van de openstaande vordering ten laste van de opdrachtgever. Tevens zal in een eventuele rechterlijke procedure betaling door de opdrachtgever gevorderd worden van alle kosten van deze procedure, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer en/of een deurwaarder.

Deelname
Deelname aan de cursussen die georganiseerd zijn door The Art Academy is vrijwillig.
The Art Academy mag deelnemers die bedreigend, agressief, gewelddadig of ander onprettig gedrag vertonen weigeren van deelname of tijdens een cursus uitsluiten van deelname, zonder dat hierdoor recht op restitutie van (een deel van) het betaalde ontstaat. Eén en ander ter beoordeling aan The Art Academy.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom van The Art Academy
The Art Academy beroept zich nadrukkelijk op het gestelde in artikel 1 Auteurswet en doet geen afstand van de in dat artikel genoemde rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de website van The Art Academy en op foldermateriaal en ander ter beschikking gesteld beeldmateriaal, zulks in de ruimste zin van het woord, berusten uitsluitend bij The Art Academy. Het is niet toegestaan de website en ander door The Art Academy ter beschikking gesteld beeld en/of foldermateriaal, of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen. Het is niet toegestaan de website van The Art Academy aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Het is niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen. Het is niet toegestaan op de website van The Art Academy een logo of enige tekst of afbeelding dan wel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website aan een andere onderneming of instelling of persoon dan The Art Academy behoort of door anderen dan de door The Art Academy ingeschakelde webdesigner is ontwikkeld. Bij overtreding van dit artikel of bij schending van het auteursrecht op andere wijze, verbeurt de overtreder een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 1.000,- (euro) per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van The Art Academy. Dit laat iedere andere mogelijke actie van The Art Academy onverlet. Tevens komt The Art Academy bij schending van het Auteursrecht -hetgeen een misdrijf is- het recht toe aangifte te doen van deze schending, hetgeen uw strafrechterlijke vervolging tot gevolg kan hebben. Dit laat iedere mogelijke door The Art Academy te nemen civielrechtelijk actie jegens de overtreder onverlet.

Aansprakelijkheid en schade
Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door The Art Academy nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan alle georganiseerde activiteiten. Alle deelnemers aan activiteiten georganiseerd door The Art Academy zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de activiteiten. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke activiteiten dienen dit te melden aan de betreffende docent. Deelnemers met gezondheidsklachten dienen dit vooraf te melden aan de betreffende activiteitenbegeleider. De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan de organisator of de vertegenwoordiger van de organisator te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de cursus.
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van The Art Academy of diens vertegenwoordiger (docent) om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen.
De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard en de overeenkomst is bestemd.

The Art Academy is niet verantwoordelijk voor materiële schade, schade als gevolg van opgelopen letsel en schade ten gevolge van overlijden, die ontstaat door deelneming aan cursussen georganiseerd door The Art Academy. Schade die ontstaat door gebruik van materialen tijdens de cursussen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van The Art Academy en/of locatiepartners. Iedere aansprakelijkheid van The Art Academy is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de door The Art Academy voor de desbetreffende cursus ontvangen betaling, met een maximum van € 2.500,-. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Niet alleen The Art Academy, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever van The Art Academy een beroep doen. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u met de schade bekend geworden bent of met de schade bekend had kunnen zijn, de schade schriftelijk bij The Art Academy kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen 1 jaar nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade of deze redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.

The Art Academy is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator kunnen worden toegerekend.

De opdrachtgever en/of deelnemer worden geacht een passende ongevallenverzekering af te sluiten. The Art Academy aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

Geschillen
Alle geschillen –ook daaronder begrepen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst mochten ontstaan of van de overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle-Lelystad. De overeenkomst tussen The Art Academy en de klant en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen zijn onderworpen aan Nederlands recht.